De Unie van Waterschappen - Groep Graafrechten

De Groep Graafrechten heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van een convenant met de Unie van Waterschappen. Het convenant houdt in dat bij werkzaamheden aan waterkeringen rekening wordt gehouden met kabels en leidingen. Daarbij wordt gestreefd naar aanpassingen op basis van de laagste maatschappelijke kosten voor alle partijen gezamenlijk. Het convenant biedt uitgangspunten voor het aangaan van convenanten met de waterschappen. Er zijn reeds convenanten gesloten met het Hoogheemraadschap Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht. Het convenant met de Unie van Waterschappen wordt momenteel herzien.

Groep Graafrechten

In 2007 zijn de telecomaanbieders, Netbeheer Nederland, Velin en Vewin een regeling overeengekomen voor het oplossen van hindersituaties. In de regeling hebben partijen onderling afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking en een verdeling van de kosten. De regeling functioneert in de praktijk naar tevredenheid van partijen.

Groep Graafrechten

De Groep Graafrechten is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het Uitvoeringsprotocol Telecom met Prorail en Rijkswaterstaat. Het Uitvoeringsprotocol is tot stand gekomen in november 2012 en is inmiddels voor onbepaalde tijd verlengd. Het protocol regelt de procesafspraken tussen partijen bij grote infrastructurele werken. Verder is voorzien in afspraken omtrent kostenverdeling en een geschillenregeling als partijen het niet eens zijn over de kostenverdeling. Bij een geschil nemen partijen voorlopig 50% van de kosten voor hun rekening zodat voor beide partijen een stimulans bestaat om tot een oplossing te komen.