Groep Graafrechten

In november 2018 heeft de Tweede Kamer de regering opgeroepen om in gesprek te gaan met gemeenten, relevante departementen, telecom- en breedbandaanbieders om de mogelijkheden te verkennen om legeskosten, herbestratings- en degeneratiekosten die decentrale overheden in rekening brengen voor de aanleg, opruiming en instandhouding van telecomnetwerken maximaal kostendekkend te laten zijn. De Groep Graafrechten vindt het belangrijk dat aan deze motie uitvoering wordt gegeven en streeft naar uniformering van lokaal gemeentelijk beleid voor de uitrol van telecominfrastructuur.

De Groep Graafrechten streeft naar uniform nationaal beleid voor de ondergrond. Dit houdt in dat gemeenten als beheerders van openbare ruimte zoveel mogelijk dezelfde regels hanteren en alleen afwijken als daarvoor aanleiding is op grond van specifieke lokale omstandigheden.

De Groep Graafrechten neemt deel aan initiatieven die uniformering van lokaal beleid bevorderen, zoals de Grote Kabel en Leidingen Challenge, COB Common Ground en de Verkenning integrale aanpak kabels en leidingen van het ministerie van I&W. Idealiter zullen deze initiatieven zich bundelen in één gezamenlijk programma.

Groep Graafrechten

Informatie over verontreinigde grond dient centraal te worden ontsloten. De Tweede Kamer heeft de regering door middel van een motie verzocht om informatie over bodemverontreiniging in de Basisregistratie Ondergrond op te nemen. Naar aanleiding hiervan heeft het Platform Netbeheerders (PNBH) het ministerie van BZK verzocht de verkenning van de mogelijkheden voor het opnemen van informatie omtrent bodemverontreiniging in de BRO naar voren te halen en om de impact hiervan te onderzoeken. Deze verkenning wordt thans uitgevoerd door de Klankbordgroep Bodemverontreiniging in de BRO waarin de Groep Graafrechten is vertegenwoordigd.