• Groep Graafrechten

Links

ACM

houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied elektronische communicatiediensten. Het gaat daarbij met name om de Telecommunicatiewet, de op deze wetten gebaseerde lagere regelgeving en Europese regelgeving. In het bijzonder is OPTA op gornd van de Telecommunicatiewet bevoegd geschillen te beslechten tussen aanbieders en gemeenten of particuliere grondeigenaren over het gedogen en verplaatsen van kabels. … Lees meer >>>

Graafschade voorkomen (KLO Kabels en Leidingen Overleg)

De internetsite van het KLO, voortgekomen uit de landelijke campagne ‘Graafschade voorkomen we samen’. Vermindering van graafschade is het doel van de landelijke campagne. Samenwerking tussen alle betrokken partijen staat dan ook centraal. De campagne wordt gedragen door brancheorganisaties, werknemersorganisaties, kabel- en leidingbeheerders en de overheid. . … Lees meer >>>

GPKL – Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen

In het GPKL is een groot aantal gemeenten verenigd. De vereniging GPKL heeft als doelstelling de behartiging van de gemeentelijke belangen bij de totstandkoming van wetgeving, regelgeving en beleidsregels. … Lees meer >>>

Kadaster

Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt deze bij in openbare registers en op kadastrale kaarten en stelt deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar aan particulieren, bedrijven en andere belanghebbenden in de samenleving. In de nabije toekomst zal KLIC-online – het systeem voor online digitale informatieuitwisseling tussen leidingbeheerder en de grondroerder over de ligging van kabels en leidingen – bij het Kadaster worden ondergebracht. In de grondroerdersregeling zal dit wettelijk worden geregeld. … Lees meer >>>

KLIC – Kabel en Leidingen Informatiecentrum

KLIC is een landelijke stichting van de deelnemende kabel en leidingbeheerders. KLIC vervult een rol in de informatie-voorziening en zet zich op andere wijze in ter voorkoming van schades door grondwerkzaamheden. … Lees meer >>>

Ministerie van Economische Zaken directie Digitale Economie

Het ministerie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en regelgeving op het gebied van de digitale economie. Lees meer >>>

De Groep Graafrechten is een samenwerkingsverband van: