De Unie van Waterschappen - Groep Graafrechten

Convenant Unie van Waterschappen

De Groep Graafrechten heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van een convenant met de Unie van Waterschappen. Het convenant houdt in dat bij werkzaamheden aan waterkeringen rekening wordt gehouden met kabels en leidingen. Daarbij wordt gestreefd naar aanpassingen op basis van de laagste maatschappelijke kosten voor alle partijen gezamenlijk. Het convenant biedt uitgangspunten voor het aangaan van convenanten met de waterschappen. Er zijn reeds convenanten gesloten met het Hoogheemraadschap Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht. Het convenant met de Unie van Waterschappen wordt momenteel herzien.