Groep Graafrechten

Informatie over verontreinigde grond dient centraal te worden ontsloten. De Tweede Kamer heeft de regering door middel van een motie verzocht om informatie over bodemverontreiniging in de Basisregistratie Ondergrond op te nemen. Naar aanleiding hiervan heeft het Platform Netbeheerders (PNBH) het ministerie van BZK verzocht de verkenning van de mogelijkheden voor het opnemen van informatie omtrent bodemverontreiniging in de BRO naar voren te halen en om de impact hiervan te onderzoeken. Deze verkenning wordt thans uitgevoerd door de Klankbordgroep Bodemverontreiniging in de BRO waarin de Groep Graafrechten is vertegenwoordigd.