Artikelen door Groep Graafrechten

Verleggingsformulier

De Groep Graafrechten heeft een verleggingsformulier ontwikkeld voor beheerders openbare ruimte die telecomaanbieders willen verzoeken maatregelen ten aanzien van kabels te nemen (verzoek tot aanpassing) op basis van artikel 5.8 Telecommunicatiewet. Het formulier omvat de vereisten die door de wet aan het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels worden gesteld. Aan de hand van […]

Gedoogplicht

De aanleg en instandhouding van telecomnetwerken gebeurt op basis van een wettelijk doorgangsrecht. De gemeente mag daarvoor geen vergoeding vragen. Dit sluit aan bij de regelgeving die beoogt investeringen in infrastructuur te stimuleren. De gedoogplicht geldt ook voor telecombuizen die als voorraad zijn aangelegd. Op basis daarvan zijn eind jaren negentig en medio 2000 veel […]

Samenwerking

De Groep Graafrechten werkt samen met koepelorganisaties van netbeheerders (Netbeheer Nederland, Energie Nederland, Vewin en Velin) in het Platform Netbeheerders (PNBH) en neemt deel aan het Kabel en Leidingenoverleg (KLO). De Groep Graafrechten werkt tevens samen met het GPKL aan uniformering van lokaal beleid.

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)

Diverse gemeenten zijn bezig met de herziening van het kabels- en leidingenbeleid en werken aan nieuwe verordeningen en handboeken. Daarbij wordt uitgegaan van modellen die door externe bureaus worden ontwikkeld. De Groep Graafrechten heeft vastgesteld dat deze verordeningen op onderdelen op gespannen voet staan met de Telecommunicatiewet en onwenselijkheden voor de praktijk bevatten. De Groep […]

Convenant Unie van Waterschappen

De Groep Graafrechten heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van een convenant met de Unie van Waterschappen. Het convenant houdt in dat bij werkzaamheden aan waterkeringen rekening wordt gehouden met kabels en leidingen. Daarbij wordt gestreefd naar aanpassingen op basis van de laagste maatschappelijke kosten voor alle partijen gezamenlijk. Het convenant biedt uitgangspunten voor het […]

Regeling oplossing belemmerende ligging infrastructuur (Robli)

In 2007 zijn de telecomaanbieders, Netbeheer Nederland, Velin en Vewin een regeling overeengekomen voor het oplossen van hindersituaties. In de regeling hebben partijen onderling afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking en een verdeling van de kosten. De regeling functioneert in de praktijk naar tevredenheid van partijen.

Uitvoeringsprotocol Telecom Prorail-Rijkswaterstaat

De Groep Graafrechten is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het Uitvoeringsprotocol Telecom met Prorail en Rijkswaterstaat. Het Uitvoeringsprotocol is tot stand gekomen in november 2012 en is inmiddels voor onbepaalde tijd verlengd. Het protocol regelt de procesafspraken tussen partijen bij grote infrastructurele werken. Verder is voorzien in afspraken omtrent kostenverdeling en een geschillenregeling […]

Graafschade voorkomen

De Groep Graafrechten hecht groot belang aan initiatieven die worden genomen om het aantal graafschades te verminderen. De groep Graafrechten neemt actief deel aan het Kabel- en Leidingen Overleg (KLO) dat voor dit doel is opgericht. Het Agentschap Telecom (AT) voert gerichte controles uit bij grondroerders die graafschades veroorzaken aan kabels en leidingen. Dertig bedrijven […]

Europese Elektronische Communicatie Code (EECC)

Op 18 december 2018 heeft het Europees Parlement de Europese Elektronische Communicatie Code (EECC) vastgesteld. De Code voegt een nieuwe regelgevingsdoelstelling toe in vorm van het stimuleren van toegang tot en afname van vaste en mobiele hogesnelheidsnetwerken in de Europese Unie. Ter stimulering van infrastructuurconcurrentie kunnen nationale regelgevende instanties als ACM aanbieders met aanmerkelijke marktmacht […]