Artikelen door Groep Graafrechten

Gedoogplicht

De aanleg en instandhouding van telecomnetwerken gebeurt op basis van een wettelijk doorgangsrecht. De gemeente mag daarvoor geen vergoeding vragen. Dit sluit aan bij de regelgeving die beoogt investeringen in infrastructuur te stimuleren. De gedoogplicht geldt ook voor telecombuizen die als voorraad zijn aangelegd. Op basis daarvan zijn eind jaren negentig en medio 2000 veel […]

Samenwerking

De Groep Graafrechten werkt samen met koepelorganisaties van netbeheerders (Netbeheer Nederland, Energie Nederland, Vewin en Velin) in het Platform Netbeheerders (PNBH) en neemt deel aan het Kabel en Leidingenoverleg (KLO). De Groep Graafrechten werkt tevens samen met het GPKL aan uniformering van lokaal beleid.

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)

Diverse gemeenten zijn bezig met de herziening van het kabels- en leidingenbeleid en werken aan nieuwe verordeningen en handboeken. Daarbij wordt uitgegaan van modellen die door externe bureaus worden ontwikkeld. De Groep Graafrechten heeft vastgesteld dat deze verordeningen op onderdelen op gespannen voet staan met de Telecommunicatiewet en onwenselijkheden voor de praktijk bevatten. De Groep […]

Convenant Unie van Waterschappen

De Groep Graafrechten heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van een convenant met de Unie van Waterschappen. Het convenant houdt in dat bij werkzaamheden aan waterkeringen rekening wordt gehouden met kabels en leidingen. Daarbij wordt gestreefd naar aanpassingen op basis van de laagste maatschappelijke kosten voor alle partijen gezamenlijk. Het convenant biedt uitgangspunten voor het […]

Uitvoeringsprotocol Telecom Prorail-Rijkswaterstaat

De Groep Graafrechten is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het Uitvoeringsprotocol Telecom met Prorail en Rijkswaterstaat. Het Uitvoeringsprotocol is tot stand gekomen in november 2012 en is inmiddels voor onbepaalde tijd verlengd. Het protocol regelt de procesafspraken tussen partijen bij grote infrastructurele werken. Verder is voorzien in afspraken omtrent kostenverdeling en een geschillenregeling […]

Graafschade voorkomen

De Groep Graafrechten hecht groot belang aan initiatieven die worden genomen om het aantal graafschades te verminderen. De groep Graafrechten neemt actief deel aan het Kabel- en Leidingen Overleg (KLO) dat voor dit doel is opgericht. Het Agentschap Telecom (AT) voert gerichte controles uit bij grondroerders die graafschades veroorzaken aan kabels en leidingen. Dertig bedrijven […]

Europese Elektronische Communicatie Code (EECC)

Op 18 december 2018 heeft het Europees Parlement de Europese Elektronische Communicatie Code (EECC) vastgesteld. De Code voegt een nieuwe regelgevingsdoelstelling toe in vorm van het stimuleren van toegang tot en afname van vaste en mobiele hogesnelheidsnetwerken in de Europese Unie. Ter stimulering van infrastructuurconcurrentie kunnen nationale regelgevende instanties als ACM aanbieders met aanmerkelijke marktmacht […]

Wibon

De Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (Wibon) is de implementatie van de Europese Richtlijn kostenreductie breedband. Het doel van de richtlijn is om de kosten van de aanleg van breedbandnetwerken te verlagen met het oog op de breedbanddoelen van de Europese Commissie voor 2020. Deze doelen zijn dat in 2020 50% van de huishoudens […]

Modelverordening VNG

In 2013 is een VNG modelverordening kabels en leidingen tot stand gekomen. Het model regelt de onderwerpen die een gemeente dient in te vullen in het kader van haar coördinerende taken en bevoegdheden. Het model is tot stand gekomen in overleg met de koepelorganisaties van netbeheerders. Het model wordt door de Groep Graafrechten ondersteund. De […]